A- A A+
Kontrast
Facebook

Informacje ogólne

Celem głównym projektu „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi" Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0012/15 z dnia 31 marca 2016 r. jest podniesienie jakości kształcenia kadry medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez realizację programów rozwojowych z wykorzystaniem nowopowstałego Centrum Symulacji Medycznych (CSM).

Grupa docelowa projektu

bezpośrednia: Uczelnia, kadra UMED i studenci zaangażowani w działania w projektowe
pośrednia: w szczególności studenci kierunków lekarskiego, lekarskiego (Wydział Wojskowo – Lekarski), pielęgniarstwo i położnictwo

W obliczu starzejącego się społeczeństwa, a także kadry medycznej kształcenie nowych pokoleń lekarzy, pielęgniarek i położnych, jest priorytetem.
Średni wiek lekarza specjalisty to 54,5 lat. Sytuacja demograficzna w tym zawodzie może ograniczyć dostęp do lekarzy i wydłużyć kolejki w placówkach medycznych,co wiąże się z zagrożeniem dla pacjentów (raport NRL).
W przypadku zawodu pielęgniarki i położnej średni wiek to 48,5 lat (rap.NIPiP). Konieczność zintensyfikowania procesu kształcenia lekarzy (skrócenie o rok stażowy), wymaga zwiększenia zajęć praktycznych realizowanych w toku studiów, także w trybie symulacyjnym. Jest to uregulowane Ustawą z 28.04.2011r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Projekt będzie realizowany w oparciu o Zadania:
1. Stworzenie programu rozwojowego uczelni w tym przeszkolenie kadry oraz dostosowanie programów nauczania
2. Utworzenie Centrum Symulacji Medycznych
3. Współpraca międzyuczelniana
Centrum Symulacji Medycznych będzie usytuowane w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym (CKD),w sąsiedztwie Centrum Dydaktycznego UM.

Efektem projektu będzie profesjonalne przygotowanie specjalistów do pracy w różnych systemach opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem postanowień UE, w tym Procesu Bolońskiego. CSM pozwoli na lepsze dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb i wymagań otoczenia, zmieniających się standardów leczniczych. Główną ideą CSM będzie trening zespołów interdyscyplinarnych m.in. w zakresie: opieki przedszpitalnej, szpitalnych oddziałów ratunkowych, sal operacyjnych, pracowni doskonalenia zawodowego.

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu POWER: Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych.

Wartość projektu: 33 568 532,83 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 28 291 559,46 PLN
Projekt „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi" (Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0012/15 z dnia 31 marca 2016 r.) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.