Wstęp do Nauk Klinicznych – Informacje

REGULAMIN

obowiązujący studentów na zajęciach z Wstępu do Nauk Klinicznych

 1. Zajęcia odbywają się w trakcie III i IV semestru studiów w formie ćwiczeń w grupach klinicznych oraz seminariów w grupach dziekańskich stacjonarnie lub zdalnie na platformach e-learningowych.

 2. W trakcie ćwiczeń studentów obowiązują ogólne zasady porządku, kultury osobistej oraz poszanowania powierzonego mienia. Korzystanie z pomocy naukowych (fantomy, symulatory, komputery, sprzęt AV itp.) możliwe jest jedynie pod nadzorem prowadzącego ćwiczenia. Osoby odpowiedzialne za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie pomocy naukowych lub innych przedmiotów w czasie zajęć mają obowiązek dostarczenia zamiennych pomocy lub przedmiotów, a jeżeli to nie będzie możliwe, będą partycypowały w kosztach naprawy lub zakupu nowych.
 3. Na początku lub na końcu zajęć w poszczególnych pracowniach jest sprawdzana lista obecności. Na zajęcia nie należy się spóźniać. Trzy spóźnienia będą traktowane jak nieobecność na jednym z ćwiczeń. Spóźnienie odnotowywane jest przez prowadzącego zajęcia na liście obecności.
 4. W trakcie zajęć należy nosić w widocznym miejscu identyfikator, zakładać fartuch lub inną odzież ochronną (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi Uczelni) oraz zmieniać obuwie. Należy posiadać własne środki ochrony osobistej w postaci rękawic jednorazowych (min. 3 pary na 1 ćwiczenie stacjonarne), maskę chirurgiczną lub lepszą oraz środki do dezynfekcji rąk. Odzież wierzchnią i obuwie należy pozostawić w przygotowanych do tego szafkach znajdujących się przy Auli Zachodniej lub w szatni na terenie Centrum Dydaktycznego UM.
 5. Na zajęcia należy uczęszczać z własną grupą studencką zgodnie z planem zajęć. W roku akademickim 2020/2021 zmiana grupy jest zabroniona.
 6. W ciągu dwóch semestrów przedmiotu dopuszcza się 1 nieobecność na zajęciach, która nie wymaga usprawiedliwienia. W semestrze zimowym będzie wiązała się z utratą punktów do oceny semestralnej za opuszczone zajęcia. Należy we własnym zakresie uzupełnić wiedzę i umiejętności – do egzaminu obowiązuje materiał z całego przedmiotu.
 7. Nieobecności powyżej 1 w uzasadnionych przypadkach losowych (choroba, zaangażowanie w prace Uczelni) muszą być potwierdzone odpowiednim dokumentem na piśmie. Należy niezwłocznie skontaktować się z Sekretariatem CSM oraz zawiadomić kierownika przedmiotu. Możliwość odrabiania takich zajęć będzie rozpatrywana indywidualnie w zależności od sytuacji epidemicznej.
 8. Zaliczenie semestru zimowego odbywa się na podstawie obecności na zajęciach oraz ocenie aktywności udziału w poszczególnych ćwiczeniach. Za aktywność na zajęciach przyznawane są punkty w skali od 0 do 2 a jedna osoba z grupy ćwiczeniowej wykazująca się szczególną wiedzą i zaangażowaniem może otrzymać dodatkowo wyróżnienie. Punkty i wyróżnienie przydzielane są każdorazowo przez asystenta prowadzącego po zakończeniu zajęć.
  Ocena semestralna jest wystawiana na podstawie liczby zdobytych punktów i otrzymanych wyróżnień po zakończeniu wszystkich zajęć, zgodnie niżej wymienionymi kryteriami:

       Liczba punktów                 Ocena semestralna
       0                                             3.0
       1 – 11                                     3.5
       12                                           4.0
       1 wyróżnienie                        + 0.5 do ooceny
       2 lub więcej wyróżnień         + 1.0 do oceny

 1. Obecność na ćwiczeniach oraz pozytywne zaliczenie semestru zimowego jest wymogiem dopuszczenia do egzaminu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pomyślne zdanie egzaminu końcowego OSCE.
 

Egzamin OSCE

Zobiektywizowany
egzamin kliniczny (OSCE) składa się z 12 stanowisk, z których zalicza się 6
wylosowanych. Na każdym stanowisku osoba egzaminowana może uzyskać do 10
punktów, więc maksimum to 60 punktów. Do zdania egzaminu konieczne jest
uzyskanie łącznie minimum 40 punktów. Dokładne przeliczenia punktów na oceny w
poniższej tabeli: 

Liczba punktów

Ocena

  0 – 39.9

2.0 – niedostateczny

40.0 – 44.9

3.0 – dostateczny

45.0 – 48.9

3.5 – dość dobry

49.0 – 52.9

4.0 – dobry

53.0 – 56.9

4.5 – ponad dobry

57.0 – 60.0

5.0 – bardzo dobry

W drugim i kolejnych terminach liczba stanowisk egzaminu OSCE może zostać zmieniona wraz z obowiązującą punktacją. W wyjątkowych wypadkach zmiana może dotyczyć także pierwszego terminu egzaminu. O zaistniałej zmianie w pierwszym terminie studenci będą poinformowani przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Zmiana liczby stanowisk będzie stosowana do wszystkich zdających w danym terminie egzaminu. Zmieniona punktacja będzie przeliczana na oceny proporcjonalnie do wyżej wymienionej tabeli. W przypadku ograniczeń związanych z pandemią cały egzamin może być przeprowadzony zdalnie za pomocą platform e-learningowych oraz innych narzędzi weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Podziel się